Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/views-for-wpforms-lite/inc/class-wpforms-views-shortcode.php on line 267

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/views-for-wpforms-lite/inc/class-wpforms-views-shortcode.php on line 267

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/views-for-wpforms-lite/inc/class-wpforms-views-shortcode.php on line 267
Nazwa
Adres
Opis (do 350 znaków)
Imię
Nazwisko
Email
Nr telefonu do osoby do kontaktu
Doradztwo zawodowe podczas
Stoisko promocyjno-informacyjne - opcjonalnie
Ilość osób na stanowisku
Logotyp
Dodatkowe informacje dla organizatora
Oświadczenie dotyczące regulaminu
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile
ul. Kujawska 10, 64-920 Piła
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży jest jednostką Ochotniczych Hufców Pracy funkcjonującą w strukturach Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu, zajmującą się działalnością na rzecz rozwoju zawodowego i realizującą bezpłatne usługi dla młodzieży w następujących formach: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, realizacja szkoleń zawodowych, realizacja projektów europejskich oraz refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników. Centrum podejmuje zadania bezpośrednio związane z aktywizacją zawodową oraz przeciwdziałaniem bezrobociu młodzieży do 25 roku życia.
Kinga
Bieńkowska
ceipm-pila@ohp.pl
672110713
targi edukacyjne - 21 kwietnia 2023 r., godz. 10:00-13:00, targi pracy i kariery – 22 kwietnia 2023 r., godz. 10:00–13:00
targi edukacyjne - 21 kwietnia 2023 r., godz. 10:00-13:00, targi pracy i kariery – 22 kwietnia 2023 r., godz. 10:00–13:00
4
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance
u. Kościuszkowców 2 A 64-932 Stara Łubianka
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (WSCEiT), to ponad 60 lat tradycji kształcenia i wychowania młodzieży. WSCEiT to zmodernizowana i nowoczesna szkoła z internatem, zapleczem edukacyjnym oraz terapeutycznym. Naszym celem nadrzędnym jest zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju wychowanka w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. W ramach działania szkoła oferuje kształcenie w:  liceum ogólnokształcącym dla młodzieży w normie intelektualnej w 4 osobowym oddziale dla uczniów ze SPEKTRUM AUTYZMU i innymi niepełnosprawnościami (jedyna szkoła w rejonie!)  technikum, w którym nauka zawodu opiera się o własną nowoczesną bazę kształcenia praktycznego,  branżowej szkole I stopnia w której nauka zawodu opiera się również o własną nowoczesną bazę kształcenia praktycznego w zawodach cukiernik, ogrodnik, mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  branżowej szkole I stopnia z oddziałami specjalnymi,  szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  szkole policealnej. WSCEiT w Starej Łubiance to miejsce, gdzie młodzież może znaleźć wsparcie terapeutyczne oraz zdobyć wykształcenie zawodowe, które pomoże im usamodzielnić się w przyszłości i ułatwi drogę w poszukiwaniu zatrudnienia.
Renata
Duszara
zspstaralubianka@op.pl
509 944 569
targi edukacyjne - 21 kwietnia 2023 r., godz. 10:00-13:00
targi edukacyjne - 21 kwietnia 2023 r., godz. 10:00-13:00
4
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
Jesteśmy jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem strategicznym naszego Centrum jest współtworzenie szans młodym ludziom na wyuczenie zawodu łączącego wiedzę z umiejętnościami praktycznymi, zapewniającego pełne kwalifikacje dostosowane do potrzeb rynku pracy i godziwie wynagradzanego. Działamy na terenie północnej Wielkopolski.
Mariusz
Wiszowaty
mariusz.wiszowaty@cwrkdiz.pila.pl
+48 881 771 054
targi edukacyjne - 21 kwietnia 2023 r., godz. 10:00-13:00
targi edukacyjne - 21 kwietnia 2023 r., godz. 10:00-13:00
3
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile
al. Niepodległości 24 64-920 Piła
oferuje BEZPŁATNĄ poradę i pomoc w:  określaniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych,  rozwijaniu umiejętności przydatnych na rynku pracy i w życiu codziennym, takich jak: skuteczne komunikowanie się, radzenie sobie ze stresem itp.,  budowaniu korzystnej autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej,  w rozwiązywaniu problemów zawodowych klientów związanych z poszukiwaniem pracy, w tym m.in. w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych (cv i list motywacyjny),  planowaniu rozwoju zawodowego (wybór lub zmiana zawodu, uzupełnianie kwalifikacji zawodowych),  podejmowaniu decyzji o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Nasza oferta to:  pomoc świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego,  prowadzenie grupowych spotkań w formie warsztatów i spotkań informacyjno – doradczych.
Patrycja
Rakowska
wup.pila@wup.poznan.pl
67-212-30-84
targi edukacyjne - 21 kwietnia 2023 r., godz. 10:00-13:00, targi pracy i kariery – 22 kwietnia 2023 r., godz. 10:00–13:00
targi pracy i kariery – 22 kwietnia 2023 r., godz. 10:00–13:00
2
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Powiatowy Urząd Pracy w Pile
aleja Niepodległości 24, 64-920 Piła
Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną samorządu powiatu. Do zadań PUP należy m.in.: udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; organizowanie i finansowanie szkoleń; opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania; udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników; przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
Monika
Gruntkowska
gruntkowska@pup.pila.pl
672151129
targi edukacyjne - 21 kwietnia 2023 r., godz. 10:00-13:00
targi pracy i kariery – 22 kwietnia 2023 r., godz. 10:00–13:00
2
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Dr. Drygasa 7
Zakład jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną. Zakres działania i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 963, art. 66-79a)
Małgorzata
Ludkowska
malgorzata.ludkowska@zus.pl
67 210-57-43, 502-006-873
targi pracy i kariery – 22 kwietnia 2023 r., godz. 10:00–13:00
targi pracy i kariery – 22 kwietnia 2023 r., godz. 10:00–13:00
3
Łączę pozdrowienia 🙂
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.
Centrum Integracji Cudzoziemców w Pile
al. Powstańców Wielkopolskich 75/13, 64-920 Piła
Centrum Integracji Cudzoziemców w Pile pełni funkcję punktu informacyjnego, w którym migranci i migrantki uzyskują niezbędne informacje w zakresie np. świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zagadnień dotyczących rynku pracy, edukacji i innych. CIC oferuje również: kursy języka polskiego i kursy adaptacyjne, wsparcie prawne i psychologiczne, zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych, rozwój kompetencji zawodowych, kampanie społeczne i działania na rzecz społeczności lokalnej.
Marta
Rumińska-Żerebiło
marta.ruminska-zerebilo@rops.poznan.pl
887066112
targi pracy i kariery – 22 kwietnia 2023 r., godz. 10:00–13:00
targi pracy i kariery – 22 kwietnia 2023 r., godz. 10:00–13:00
5
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - II edycja dostępnym na www.pila.pl i akceptuję jego treść.